Es molt raonable que una sentència del Tribunal Constitucional digui que l’aplicació de l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana, és a dir, la plusvàlua, només s’hagi de pagar quan hi ha hagut un increment real del valor, i no com ara, que s’aplica sobre un increment teòric. Es molt raonable.

Aquesta sentència afecta una norma de la Diputació Foral de Navarra, per tant no és d’aplicació a Balears ni a la resta d’Espanya i, molt important, no declara la inconstitucionalitat dels articles 107 i 110.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, referits a la base imposable i al sistema d’autoliquidacions d’aquest impost.

Aquesta sentència introdueix la prova en contra del valor sobre el qual s’ha de liquidar aquest impost, per tal que hi ha d’haver un increment real del valor i no com ara, un increment fictici. Aquesta prova en contra l’ha d’establir i reglamentar el Legislador Estatal modificant la llei d’hisendes locals, no cada ajuntament.

Ja pot fer potadetes el grup del PP o posar exemples d’altres municipis o desacreditar l’equip de govern que no hi haurà cap ajuntament que retorni les plusvàlues fins que: primer, el Constitucional no dicti una altra sentència que modifiqui el règim comú d’aquest impost i no sols el règim del Dret Foral de Navarra. I segon, l’Estat (govern i parlament) no modifiqui la Llei d’Hisendes Locals, especificant com s’han de produir l’informe sobre els valors dels terrenys, com s’ha d’introduir dins l’ordenança municipal, etc. ja que és un impost de regulació estatal.
Per descomptat que el grup municipal del Bloc farà totes les passes que toqui a fi que l’Ajuntament retorni les plusvàlues que no haurien d’haver anat a parar a la caixa comuna. I es farà immediatament que la legislació doni el “sus”. De moment, el PP pot donar branca a don Mariano Rajoy i al seu grup parlamentari (inclosa la senadora) perquè facin una mica de feina i aprovin els canvis legislatius que fan falta. I com que el Constitucional també està a les seves ordres, idò que els donin pressa.

Per incompetència, per ignorància o per joc brut, el PP de Felanitx prefereix fer veure que l’Ajuntament de Felanitx pot aplicar directament la sentència navarresa del Constitucional i atribuir-se competències que no li corresponen.

Whatsapp al President del Govern: Mariano, dile a Catalina que le diga a Biel (a Company no, al nuestro) que no se precipite con lo de las plusvalías. Y a ver si entre sentencia y sentencia contra Cataluña, en el Constitucional tienen un momento para este tema. Si no os dais prisa y el PP nos sigue dando caña, declararemos la independencia de Felanitx y nos atribuiremos las competencias. Te envio cuatro robiols por valija diplomática. Ya dirás cosas.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *