L’EQUIP DE GOVERN
Les retribucions dels membres de les corporacions locals amb règim de dedicació exclusiva es regulen a l’article 75 bis de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. Aquesta norma fixa unes retribucions d’acord amb la categoria de cada Ajuntament en funció de la seva població.
Dit això a continuació es relacionen les retribucions assignades, com també les dietes a percebre:
El Batle Joan Xamena té dedicació completa a l’Ajuntament i tendrà un sou brut anual de 42.441 euros, més o menys uns 2.300 euros bruts nets al mes.
Els regidors amb dedicació completa són Francisco Duarte, Jaume Monserrat, Joan Aznar i Pere Mestre. Tendran un sou brut anual de 32.280 euros, uns 2.000 euros nets al mes.
La regidora Isabel Montero i el regidor Pere Cler tenen una dedicació parcial al 50% i tendran un sou brut anual de 17.640 euros, uns 1.000 euros nets al mes.
Aquests set regidors no cobraran dietes per assistència a cap òrgan de l’Ajuntament. La seguretat social de tots ells suma 72.217 euros anuals.
Els regidors Elena Carrillo, Llorenç Tortella i Nicolau Barceló no tendran cap vinvulació salarial amb l’Ajuntament i percebran una dieta de 300 euros bruts mensuals per assistència a la Plenària. També són els portaveus dels seus respectius grups polítics i rebran una dieta de 300 euros mensuals per assistència a la Junta de Portaveus, és a dir, un màxim de 7.200 euros bruts anuals.
No hi ha dietes per assistència a la Junta de Govern ni a les comissions informatives ni a les meses de contractació. No hi ha cap assessor ni cap altre càrrec de personal de confiança. El cost total anual de l’equip de govern a la legislatura 2015-2019 s’ha reduït en 42.072 euros anuals, és a dir, uns 168.000 euros en quatre anys, respecte al període 2011-2015.
La Intervenció municipal no permet la remuneració dels batles pedanis. Les persones que assumeixin aquesta funció únicament podran cobrar despeses de telèfon o combustible.

L’OPOSICIÓ
El regidor Gabriel Tauler, portaveu del grup popular, percebrà una dieta menual de 300 euros bruts per assistència a la Plenària i una segona també de 300 euros bruts per assistència a la Junta de Portaveus, és a dir, rebrà un màxim de 7.200 euros bruts anuals.
La resta de regidors, Felipe Martín, Antònia Rosselló, Rafel Prohens, Margalida Sureda i Bartomeu Julià tendran una dieta de 300 euros bruts mensuals per assistència a la Plenària, és a dir, un màxim de 3.600 euros bruts anuals.
En el cas dels regidors que perceben dietes, s’entén que la remuneració màxima anual s’obté si assisteixen a totes les juntes de portaveus i a totes les plenàries. No hi ha dieta en el cas de les plenàries extraordinàries.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *