A la propera plenària el Bloc per Felanitx presentarà una proposta per procedir a l’anotació en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada.

És a dir, nosaltres creim necessari que quedi constància al Registre de la Propietat la inscripció de totes les infraccions urbanístiques. Creim que aquest càrrega ha de constar en l’escriptura a l’hora de comprar o vendre. Així com també creim necessari que l’Ajuntament de Felanitx sol·liciti al registre de la propietat que es prengui anotació preventiva de la incoació dels expedients de disciplina urbanística per haver realitzat actes d’edificació sense comptar amb la preceptiva llicència municipal d’obres o sense ajustar-se a aquesta.

Segons la llei, tota infracció urbanística detectada, al mateix temps que es notifica la incoació de l’expedient a l’infractor, també es pot sol·licitar al registre de la propietat perquè aquest l’anoti com a nota marginal a la nota registral de la finca. D’aquesta manera, tot propietari que elevi a escriptura pública qualsevol compra-venda no podrà ocultar si en la propietat que és objecte de transacció existeix qualque infracció de caràcter urbanístic, fet que es pot produir i que significaria un greu perjudici econòmic ja que el comprador no podria demanar cap llicència a l’Ajuntament.

Aquestes anotacions no es duen actualment a terme i no ens consta que cap normativa legal posterior impossibiliti fer-ho. De fet, seríem el segon municipi de Mallorca en executar-ho.

Al Bloc per Felanitx ens pareix una possibilitat legal ben encertada, que incrementa la seguretat jurídica dels compradors i també de l’Ajuntament de Felanitx.

L’anotació preventiva d’actes en matèria disciplina urbanística és, com a regla general, una potestat facultativa de les administracions.

I és per això, que sol·licitarem a l’Ajuntament de Felanitx que procedeixi a la inscripció en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada. Aquestes inscripcions es faran un cop hagi transcorregut el termini de dos mesos concedit en el requeriment de legalització.

L’informe jurídic que ha redactat el tècnic de l’ajuntament dóna la raó al Bloc i explica que aquesta acció es pot dur a terme.

Per tant, hi ha tots els vist-i-plau perquè aquesta moció del Bloc per Felanitx s’aprovi ja que seria en benefici de tots els felanitxers. Ara veurem si el PP pensa igual.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *