L’article 17 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Bens de les entitats locals, diu: “Les Corporacions Locals estan obligades a formar inventari de tots els seus béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa o forma d’adquisició.” Es ben clar que l’Ajuntament de Felanitx hauria de tenir un inventari per imperatiu legal. Idò no el té. Es una il·legalitat de l’Ajuntament de Felanitx. Algú hauria d’enviar un informe a la Fiscalia.

A continuació, l’esmentat Decret afegeix que el Ple és l’òrgan competent per aprovar l’inventari, que s’ha de verificar anualment i que cada nova Corporació l’ha de comprovar. Amb vuit anys i mig de govern del PP no hi hagut temps de dedicar una mica d’atenció a un tema d’aquest calat. Un exemple de bona gestió. Un indici del control i del rigor que s’exerceix des de la Batllia i des de les regidories econòmiques de les finances de la Sala.

Per què és important un inventari? Per tenir un coneixement detallat “dels béns, drets i accions de l’entitat local i les seves alteracions, així com la situació de l’actiu i passiu, per a determinar el patrimoni vertader de cada exercici econòmic”, afegeix el Decret.

No és broma: La darrera actualització de l’inventari que consta a l’Ajuntament de Felanitx data del desembre de l’any 2000, fa més d’onze anys. En aquest inventari no hi consta ni la data d’adquisició dels béns, ni el cost d’adquisició, anys d’amortització, capital amortitzat i capital pendent d’amortitzar, és més, ens consta que a l’ajuntament no es du a terme cap tipus d’amortització incomplint a mes a mes el pla general comptable. No hi ha constància que cap servei intern de l’Ajuntament ni cap empresa especialitzada hagin dut a terme aquesta actualització o elaboració.

Actualment l’Ajuntament desconeix el seu propi patrimoni (econòmic) de béns mobles i immobles. Per afegitó, l’inventari de béns artístics no es complet i no està valorat.

Per tot plegat, el Bloc demana el compliment de la llei. Tan simple com això: l’actualització, o en el seu cas l’elaboració, d’un inventari de béns mobles, immobles i artístics de l’Ajuntament de Felanitx i que un cop actualitzat es mantingui, inventariant tots els béns de nova adquisició que la llei contempli, així com les baixes que es puguin produir i naturalment, que a final de cada exercici econòmic es dugui a terme la seva amortització. L’Ajuntament ha de saber què té. Comencem per aquí.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *