Nicolau J. Barceló Monserrat, portaveu del Grup Municipal Bloc per Felanitx, presenta la següent proposta de resolució davant la Plenària de l’Ajuntament de Felanitx per ser debatuda i, en el seu cas, aprovada. EXPOSICIÓ DE MOTIUS Un dels motors de l’economia de les Illes Balears i de Felanitx en particular és el turisme, en totes les seves modalitats. A mesura que passen els anys, augmenta el consens sobre la necessitat de basar el futur d’aquesta activitat econòmica en les millores qualitatives, molt més que en augments de quantitat: qualitat del servei de les empreses turístiques (de transport, d’hospederia, de restauració, de comerç, etc.), qualitat ambiental (neteja, residus, aigua de bany, etc.) i qualitat dels serveis públics (il·luminació, seguretat, zones de passeig, etc.) L’evolució de l’activitat turística al municipi de Felanitx ha estat diferent de les zones més clàssiques de Mallorca, en el sentit que no s’ha produït un gran augment de places hoteleres a vorera de mar i que, excepte en els darrers anys, el creixement urbanístic de Portocolom era relativament moderat. A més, a les zones costaneres de Felanitx, turisme en sentit estricte i vacacions dels residents coexisteixen en espais i ús de serveis. En tot cas, sigui quina sigui l’evolució passada, la situació del sector turístic dins el municipi presenta aspectes preocupants (dins l’àmbit públic i dins l’àmbit privat) de cara al seu sosteniment futur. Les administracions no es poden limitar a fer un seguiment del que passa ni, si volen veure canvis reals i un nou impuls de l’activitat turística, fer de comparsa de formes i projectes propis de dècades anteriors. El Bloc per Felanitx vol aportar en la proposta següent unes línies mestres d’actuació en forma de Pacte pel Turisme a Felanitx per al període 2009-2013. Aquest pacte, en els termes que s’exposaran tot seguit, ha de ser liderat per l’Ajuntament amb la finalitat d’adaptar l’activitat turística i vacacional als reptes de qualitat dels propers anys. Entenem que aquesta iniciativa ha de tenir un altíssim nivell de consens polític i social en els objectius i en els mitjans, ja que això permetria que tots els interessats fessin feina en la mateixa direcció. Per tant, el que es proposa a continuació ha de ser per força modificat per les aportacions de qui vulgui fer-les, aquesta és la seva vocació. PACTE PEL TURISME A FELANITX 2009-2013

 1. Signat per Ajuntament, grups polítics, associacions de veïns, associacions hoteleres, associacions de comerciants, empresaris, sindicats i altres actors interessats. S’ha d’oferir la signatura a Consell Insular i Govern.
 2. S’ha de dotar d’una comissió permanent que permeti l’operativitat del pacte, que n’avaluï els progressos, que cerqui finançament, etc.
 3. Informació. Millora del servei d’informació turística (oficines obertes més dies, més hores), indicadors als carrers i camins dels llocs d’interès, homogeneïtzant la forma de rètols i lletra, etc.
 4. Impulsar la reforma de la façana marítima de Portocolom d’acord amb el projecte que es va consensuar durant els anys 2005-2006. Es especialment urgent la substitució del clavegueram i de les estacions impulsores d’aigües residuals.
 5. Subsanar les deficiències cròniques dels serveis de neteja, recollida de residus, d’enllumenat, vigilància, trànsit i transport públic. Iniciar la recollida selectiva de matèria orgànica a hotels, restaurants, etc.
 6. Millorar la qualitat de l’aigua de bany de Portocolom i Cala Ferrera, una peça clau de l’atractiu turístic.
 7. Establir uns màxims i unes normes per al fondeig i atracament d’embarcacions dins la badia de Portocolom. Frenar ampliacions o nous projectes de club nàutic.
 8. Aprofitar el patrimoni històric com a reclam turístic, per la qual cosa cal posar-lo en valor i recuperar-lo abans (i no sols pel fet de ser un reclam turístic!). Sa Bateria, es Clossos, el Castell de Santueri, Sant Salvador i l’Església de Sant Miquel i d’altres han de ser un atractiu turístic.
 9. Definir, indicar, difondre i cuidar rutes per caminar i fer bicicleta dins el municipi. Aprofitar el patrimoni natural del municipi com a atractiu turístic. Estudiar la reobertura d’una golondrina entre platges i el Moll de Portocolom.
 10. Reforçar l’oferta de turisme familiar. Les zones costaneres de Felanitx es presten a aquest tipus de turisme i cal oferir els serveis adequats (servei de guarderia, activitats per a infants, etc.)
 11. Fugir del “tot inclòs” en els establiments hotelers, ja que és una pràctica difícilment compatible amb objectius de qualitat turística.
 12. Aconseguir que Portocolom tengui com a mínim un hotel obert tot l’any.
 13. Fixar uns objectius de qualitat laboral, ambiental i de servei als hotels dels municipis amb l’obtenció de certificacions ja existents.
 14. Perseguir el compromís, la consolidació i la qualitat de l’oferta complementària. Cal una oferta complementària millor, més diversa i més temps oberta.
 15. Impulsar la ubicació d’un establiment hoteler dins el nucli històric de Felanitx.
 16. Impulsar la regularització fiscal i turística d’establiments vacacionals i turístics (lloguer de cases i apartaments) de l’economia submergida.

PROPOSTA D’ACORD Es proposa que la Plenària de l’Ajuntament de Felanitx adopti el següent acord:Posar en marxa el Pacte pel Turisme a Felanitx 2009-2013 en els termes exposats anteriorment, els quals s’han d’entendre a títol orientatiu. El Pacte pel Turisme a Felanitx 2009-2013 quedarà constituït abans de finalitzar l’any 2008.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *