Miquel Àngel Bennassar Orell, regidor del grup municipal Bloc per Felanitx, presenta a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Felanitx del mes de setembre de 2008, per a la seva discussió i aprovació, una moció on

EXPOSA:

Que així com es necessària la reforma integral de l’edifici d’aquest Ajuntament que es durà a terme en els propers mesos, també és necessària una reforma del funcionament intern en molts aspectes, amb la finalitat de millorar la rendibilitat de la feina de totes les persones que formen part d’aquesta casa, reduir la despesa corrent, acostar l’Ajuntament als ciutadans, traçar línies de gestió política futura i corregir alguns aspectes que ja no tenen sentit i se segueixen fent per inèrcia., com per exemple la presència de la corporació municipals a actes religiosos. O sigui, cal posar al dia el funcionament de la Sala.

Les noves tecnologies permeten millores que aquest Ajuntament ha incorporat en el seu funcionament, però n’ha descuidat d’altres que es podrien afegir a les ja adoptades. Per exemple: distribuir en format digital les actes i els documents de les plenàries o unificar el format dels decrets de batllia faria molt més fàcil la tasca dels regidors que revisam els centenars de decrets signats pel batlle o feim fotocòpies amb un escànner en dissabte. Amb petits canvis es podrien millorar substancialment la tasca de regidors i funcionaris i com hem dit abans acostar la Sala a la ciutadania. Es podrien afegir mes exemples, però els anteriors són suficients per il·lustrar el sentit de la proposta.

Atès que la citació i la documentació que reben els regidors (actes de plenària, de juntes de govern, de comissions informatives, citacions per aquestes comissions i plenàries i altres reunions, etc.) es fan encara en paper i per mitjà d’un funcionari que ho reparteix al domicili de cada regidor, quan es podria estalviar molt de paper, tinta, benzina i temps, tot això es farà per correu electrònic.

Atès que l’Ajuntament de Felanitx té una web en servei a la qual es podrien penjar les actes de plenària i junta de govern perquè qualsevol ciutadà pugui estar al dia dels temes que es tracten en el seu Ajuntament sense necessitat d’assistir a les plenàries, que són llargues i per tant suposen un esforç que el ciutadà no està disposat a assumir com es veu amb la quasi nul·la presència de gent del poble en aquests actes. Sense cap dubte això contribuirà a una major participació dels ciutadans en la vida pública.

Atès que la web serveix també per a tràmits i altres gestions.

Atès que la gestió política i la ciutadania semblen estar cada dia més distanciades i que cal proposar mesures que trenquin aquesta dinàmica.

Es proposa a la Plenària l’adopció dels següents ACORDS:

  1. Utilitzar sempre que sigui possible el correu electrònic per a les citacions i la distribució de documentació als membres de la Plenària.
  2. Penjar a la web de l’Ajuntament de Felanitx les actes de les comissions informatives, les juntes de govern i les plenàries. Un cop reformada la casa consistorial, retransmetre per Internet les sessions plenàries.
  3. Impulsar també a la web de l’Ajuntament un accés directe amb el batlle i els regidors a través d’un correu electrònic a fi de millorar la comunicació amb els ciutadans i recollir fàcilment suggerències, queixes o felicitacions del ciutadans.
  4. Crear la Carpeta Ciutadana per facilitar als ciutadans que vulguin la realització dels seus tràmits amb l’administració municipal a través d’Internet.
  5. Fer efectiva la laïcitat de l’administració llevant de la sala de plens i de qualsevol altre lloc oficial de l’Ajuntament els signes religiosos i deixant d’assistir als actes religiosos com a Corporació Municipal.
  6. Realitzar anualment una sessió plenària extraordinària a la qual els regidors explicassin els objectius de les seves àrees de responsabilitat i els portaveus dels grups i el Batle tenguessin torn de paraula i debat.

Miquel Àngel Bennassar Orell

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *