Nicolau J. Barceló Montserrat, amb DNI 78.204.125P i domicili al carrer Déntol, 10, 07670 de Portocolom, i tel. 686 26 22 03 portaveu del grup municipal del Bloc per Felanitx a l’Ajuntament.

E X P O S A

a. Aquest dies s’ha duit a terme l’ampliació i asfaltat del camí rural conegut com a camí de ca’s Verros” o de ca’n Gelat, un camí de 1600 mts de longitud que dóna accés a diversos habitatges tradicionals propers a Portocolom i on darrerament s’hi han construït una dotzena de xalets de luxe que han desfigurat un dels paratges rurals més ben conservats del municipi.

L’Ajuntament va encarregar un projecte per arreglar el camí amb reg asfàltic sol·licitant ajuda econòmica a la Conselleria d’Agricultura i Pesca. L’ajuda va ser concedida, però un dels nous propietaris (André Caspary, en representació d’Es Turó S.L) va arribar a un acord amb La Sala per que el camí s’asfaltàs completament, fent-se càrrec ell de la diferència econòmica.

La junta de Govern Local de dia 10 de maig de 2007 accepta l’acord i ho comunica a l’empresa adjudicatària.

És important recordar que el projecte per al qual es va demanar una subvenció a Agricultura especifica que el camí té una amplitud de 5 metres, considera aquesta amplada més que suficient degut a l’escàs trànsit que suporta i explica que l’asfaltat és massa agressiu per aquestes vies.

La realitat, però, és que després de la intervenció el camí s’ha convertit en una carretera:

  • Ha estat asfaltat amb paviments agressius

  • Ha estat desviat i reblit d’enderrocs en certs trams

  • Ha passat dels 5 als 8-9 metres d’amplada a certs trams. (fotos 1 i 2)

Tot plegat ha comportat la pèrdua del caràcter rural i la tranquil·litat de la zona, la destrossa de centenars de metres quadrats de vegetació i l’augment de velocitat a una zona de passeig.

b. El més trist de tot plegat és el fet que mentre la pagesia necessita ajuda econòmica per part de l’administració més que cap altre col·lectiu, els doblers que teòricament gestionen els departaments que els han de donar suport són gastats alegrement per pagar luxes i comoditats per als més rics, no pagesos

Sols una dada: cap de les propietats a les que dóna accés el camí no manté activitat agrària mínimament destacable. Es ven com a “una nova comoditat per als pagesos” però la realitat és que s’asfalta per afavorir el negocis immobiliaris a sòl rústic, que són la seva gran amenaça actual. Al cartell que anuncia les obres, s’hi poden apreciar els logotips de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, el FOGAIBA i SEMILLA (foto 3)

c. Crida l’atenció que el cartell tengui una ferratina on posa que el pressupost de l’obra és de 56.000 euros i davall aquesta ferratina hi figuri una altre quantitat, concretament de 178.500 euros. Es un cartell reciclat o cal alguna altra explicació?

d. L’article 141 de la proposta de Normes Subsidiàries especifica que:

  • no es poden obrir nous vials si la sol·licitud no va acompanyada d’una justificació fonamentada de la seva necessitat, i informada favorablement per la Conselleria d’Agricultura”.

  • L’obertura de nous camins, o qualsevol obra a realitzar sobre camins existents, estaran subjectes a llicència municipal.

  • No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap cas alteracions negatives de l’entorn natural de la zona afectada.

  • El projecte per a la sol·licitud d’obertura de nous camins o de modificació del traçat dels existents, haurà d’incloure un estudi comparatiu de les possibles alternatives, per tal de garantir el menor impacte ambiental i la preservació dels elements que donen caràcter especial al paisatge.

  • Els nous camins tindran, com a màxim, l’amplada següent: Camí públic = 6 m

  • L’acabat del camí tindrà el color semblant a les terres confrontants i s’utilitzaran les tècniques pròpies del lloc.

  • Els camins es construiran de forma que els moviments de terres siguin mínims

La intervenció efectuada al camí de ca’s Verros vulnera totes aquestes especificacions de dalt a baix. Els governants que han acceptat la modificació del projecte són els mateixos que impulsen les NNSS.

e. No ens consta que la intervenció afegida disposi de les llicències i autoritzacions pertinents, començant per la llicència municipal.

Per tot això,

S O L·L I C I T A

Que es tengui per presentada la següent denúncia.

Que es duguin a terme aquelles actuacions pertinents per al ple restabliment de la legalitat i de la situació anterior.

Rebre informació sobre les mesures adoptades per aquest Ajuntament.

Felanitx, 17 d’agost de 2007

Atentament,

Nicolau J. Barceló Monserrat

Bloc per Felanitx

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *