ANTECEDENTS

A) BOIB Núm. 130 de 30-10-2001, Decret 123/2001 de 19 d’octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les Illes Balears. Article 2 Definicions
2.a) Centres de dia. Es classifiquen en:
    1.Centres d’estades diürnes. Són centres que ofereixen serveis d’acolliment i suport, amb finalitat terapèutica i rehabilitadora, durant un determinat nombre d’hores al dia, com també d’assistència per a les activitats de la vida diària a persones majors amb dependències.
    Els serveis que ofereixen es poden prestar tant des d’un edifici creat únicament per aquest fi, com des d’un que formi part d’un centre assistencial o sociocultural més general.
    2.Centres socioculturals. Són els centres destinats a la promoció i l’organització d’activitats primordialment de caire cultural i de foment de la convivència i de l’ajuda mútua, per tal d’oferir un envelliment satisfactori.

B) 30 de desembre de 2002: Escriptura de Compravenda del solar on s’ubica el centre: “Es condición especial de esta venta, que el Excmo. Ayuntamiento de Felanitx, se obliga a mantener siempre dicha finca dentro de su patrimonio inmobiliario y a no venderla ni enajenarla a terceros y destinarla a equipamiento municipal, entre el cual deberá incluirse en todo caso un local para la Tercera Edad”.

C) BOIB Núm.138, 05-10-2004, p.19: resolució per a, estrictament, la construcció i ampliació de centres d’estades diürnes.


SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL GOVERN. DOS PROJECTES, UN DE SUBVENCIONABLE I L’ALTRE NO

-28-10-2004: l’Ajuntament presenta una sol·licitud per a un Centre d’Encontre a Es Carritxó. Finalitat: local per a la Tercera Edat. Organització i organigrama: no hi haurà personal.

En aquest punt hi degué haver algun contacte que no consta a l’expedient en el sentit de no admetre’s per part de la conselleria el centre d’encontre com a subvencionable.

-11-11-2004. Providència de Batlia: “Atès que en data 29 d’octubre l’Ajuntament va presentar a la Conselleria de Presidència i Esports del Govern Balear la sol·licitud de subvenció per a la construcció d’un Centre d’Encontre a Es Carritxó, i atès que l’Ajuntament ha de rectificar la memòria del projecte del centre, degut a que la convocatòria era per a la construcció i ampliació de centres d’estades diürnes i habitatges tutelats, de titularitat municipal, adreçats a persones majors dependents, dispòs que el tècnic municipal d’aquest Ajuntament informi si el projecte que li adjunt s’ajusta a la normativa vigent en matèria de serveis socials, especialment al Decret 123/2001, de 19 d’octubre, títol II, Centre d’Estades Diürnes.”

-18-11-2004. Informe de l’arquitecte municipal Joan Vila. “Assumpte: Centre d’Encontre Es Carritxó. En relació al compliment del Decret 123/2001, de 19 d’octubre, títol II, Centre d’Estades Diürnes: 1. L’article 8 fixa les condicions materials i arquitectòniques específiques per aquests centres. 2. El projecte presentat compleix amb cada un dels apartats continguts a l’esmentat article del Decret. Conclusió, s’informa favorablement.”

Hi ha dos projectes de l’arquitecte Andreu Bennàssar dins l’expedient de contractació. Un de Centre d’Estades Diürnes i un de Centre d’Encontre. El segon és el que s’ha executat.

-19-11-2004: Catalina Soler signa un escrit dirigit a la Conselleria de Presidència i Esports, DG de Serveis Socials, dient: “atès que l’Ajuntament havia redactat dos projectes, un per centre social i l’altre d’estades diürnes, per a dur a terme en Es Carritxó, i davant l’errada comesa a l’hora d’enviar la sol·licitud per a la convocatòria de subvencions per a la construcció i ampliació de centres d’estades diürnes i habitatges tutelats, de titularitat municipal, adreçats a persones majors dependents, us adjunt el projecte corresponent a la citada convocatòria.”

El nou projecte té entre altres objectius: “Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia”. Població destinatària: “Persones majors que convisquin amb els seus familiars i estiguin afectades d’algun problema de salut físic, de deteriorament cognitiu i de demència”. Organigrama: Treballadora social responsable (37,5h), dues treballadores familiars (37,5h), un fisioterapeuta (7,5h), una diplomada en infermeria (7,5h) i una treballadora social (7,5h). Finançament: “La font de finançament pel sosteniment d’aquest Centre vendrà determinada en el propi Pressupost General de la Corporació de cada exercici, que obligatòriament ha d’incloure i dotar suficientment les corresponents partides pressupostàries a fi de cobrir les despeses necessàries pel manteniment, conservació i manteniment d’aquest Centre. Aquestes partides formaran part del grup de funció tres, capítol segon de la vigent estructura pressupostària”.

-23-11-2004. La Batlessa declara que el centre d’estades diürnes s’ajusta a la normativa autonòmica que els regula.

-29-11-2004: S’Institut concedeix “autorització prèvia de l’establiment Centre d’Estades Diürnes Es Carritxó, amb una capacitat per a 15 places”.

LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS CONTRIBUEIX A L’EMBULL

-26-1-2005: la directora general de Serveis Socials de la Conselleria de Presidència i Esports concedeix “una subvenció de 324.479,55€ a favor de l’Ajuntament de Felanitx per a l’activitat Construcció d’un centre d’encontre Es Carritxó”.

-22-6-2005: Catalina Soler i Maria Rosa Puig signen el Conveni entre la Conselleria de Presidència i Esports i l’Ajuntament de Felanitx per a la construcció del Centre d’Encontre Es Carritxó.

-2-8-2005: la Plenària ratifica el conveni per unanimitat.

ES CONSTRUEIX UN CENTRE SOCIAL I ELS PAPERS DIUEN QUE ES CONSTRUEIX UN CENTRE D’ESTADES DIÜRNES

-BOIB núm.160 de 25-10-2005: es publica el plec de clàusules administratives particulars que regirà les obres d’execució del projecte de construcció d’un centre d’estades diürnes a Es Carritxó.

-Decret núm. 1766-05 de dia 30-11-2005: s’adjudica a l’empresa Melchor Mascaró la construcció d’un centre d’estades diürnes a Es Carritxó.

-7-12-2005: contracte signat entre Melchor Mascaró i l’Ajuntament de Felanitx per a la construcció d’un centre d’estades diürnes a Es Carritxó.

-15-12-2005: la Batlessa remet a la Conselleria la primera factura enviada per Melchor Mascaró. La factura parla de construcció d’un centre de dia (que pot ser tant un centre d’estades diürnes com un local social), però la remesa parla de centre d’estades diürnes.

-6-2-2006: fotografia del cartell ubicat a l’emplaçament. Construcció d’un centre de dia. 15 places

-9-12- 2006: la Batlessa i la Consellera inauguren un centre social a Es Carritxó. No és un centre d’estades diürnes. Queda clar als discursos de la inauguració que la finalitat és la de centre sociocultural. Els diaris de l’endemà publiquen que s’ha inaugurat un centre d’estades diürnes de 15 places a Es Carritxó.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *