Aquí teniu el Programa Electoral 2015 que ha elaborat el Bloc per Felanitx. Es tracta d’un document que marca unes línies de feina política molt definides i que explicita un munt de compromisos concrets de cara als propers anys, Serà el referent de l’acció política del Bloc. Si vols fer-hi alguna aportació o alguna crítica o si vols algun aclariment, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. T’ho agrairem. El programa és revisable, en el que sentit d’introduir millores o de corregir errors o d’actualitzar-lo.

 1. UN MUNICIPI AL SERVEI DE LES PERSONES

1.1 Habitatge

 • Cal frenar el deteriorament dels habitatges i dels comerços del nucli de Felanitx, especialment al centre. Pla Integral de Rehabilitació del Centre de Felanitx acordat amb els principals agents socials del municipi. Zones d’aparcament al voltant del centre i ajudes a particulars per a emprendre aquesta tasca.
 • Suport al lloguer social mitjançant la intermediació amb propietaris per a recuperar i donar un ús als habitatges buits. Impuls al cooperativisme en l’habitatge, basat en la cessió de l’ús i no en la propietat.
 • Fiscalitat progressiva en l’impost de béns immobles i creació d’una taxa especial per a bancs i grans empreses que mantenguin habitatges buits al municipi.
 • Felanitx, lliure de desnonaments: l’Ajuntament prestarà assistència jurídica i oferirà la seva mediació en aquells casos de persones que es trobin en procés de desnonament del primer habitatge.

1.2 Economia i treball

 • Implicació activa de l’Ajuntament en la lluita contra la desocupació i la precarització laboral, ja sigui en forma d’atenció als desocupats o de promoció i recerca de feina per a les persones.
 • Pressuposts participatius: atenció a les opinions i demandes de ciutadans i col·lectius a l’hora de planificar les inversions mitjançant una assemblea específica anual.
 • L’Ajuntament promourà i donarà suport a la creació de cooperatives laborals, en tots els sectors: agrícola, ramader, industrial, turisme i altres serveis.
 • Cal potenciar també el polígon industrial, afavorint-hi la instal·lació d’empreses, especialment locals i amb criteris sostenibles. Possibilitat de naus compartides per a petites empreses. També és necessari impedir la proliferació de grans superfícies comercials al polígon, la qual cosa representaria una estocada de mort per al petit i mitjà comerç del poble.
 • És necessari que Felanitx promocioni degudament la seva indústria més famosa: la vinícola. El ressorgiment que sembla experimentar el món del vi al nostre municipi ha de ser potenciat per l’administració local, ja sigui amb una fira temàtica, les ajudes a productors, l’organització de jornades de divulgació, o altres formes de suport als productors..
 • Cap a una economia alternativa i sostenible: des de l’Ajuntament es patrocinaran activitats com mercats d’intercanvi i grups de consum, amb l’objectiu d’establir uns intercanvis econòmics més justs.
 • Col·laboració ajuntament-propietaris de locals per a afavorir el comerç local, amb especial atenció al centre i als carrers comercials.
 • S’estudiarà la creació de bancs de terres per a pagesos joves, amb la implicació dels agents socials del sector i a partir sempre de les demandes del col·lectiu.
 • Impuls a un nou model turístic: propostes per un turisme sinèrgic, que reparteixi càrregues i beneficis, tot afavorint iniciatives com el lloguer turístic, el cicloturisme i el turisme cultural i gastronòmic, entre d’altres.
 • Compromís d’aplicació de criteris progressius en la fiscalitat, en la línia de rebaixar la càrrega dels serveis essencials i sobre les rendes més baixes i d’augmentar la càrrega sobre els serveis no essencials i les rendes més altes.

1.3 Serveis socials, persones majors i ajudes a la dependència

 • Feina de prevenció i treball comunitari, tot involucrant les entitats del poble en el disseny i implementació de programes.
 • La residència, una qüestió urgent: és totalment impropi d’un municipi de les dimensions de Felanitx el fet de no disposar d’un servei de residència pública per a persones majors, així com de tan poques places de centre de dia. El Bloc es compromet a totes les mesures que fossin necessàries per a la restauració de la residència i a l’augment de places de centre de dia a l’edifici de l’Hospici, l’abandonament del qual contribuiria a la degradació del centre.
 • Dotació dels recursos necessaris per als serveis d’ajuda a domicili i tele-assistència.
 • Col·laboració amb altres administracions per a garantir l’assoliment dels drets derivats de la Llei de Dependència.
 • Es comptarà amb les entitats d’atenció a les persones discapacitades en la gestió municipal i intercedirem amb les empreses locals per a afavorir la inserció laboral del col·lectiu.
 • Suport i promoció de l’associacionisme actiu de la gent gran i altres col·lectius amb necessitats socials específiques.
 • Que cap infant no passi fam al nostre municipi: s’ha de garantir des de l’Ajuntament i els centres escolars que qualsevol infant pugui tenir les tres menjades diàries independentment de la seva situació socioeconòmica o familiar.

1.4 Igualtat

 • Campanyes actives en contra de la violència masclista i de prevenció i sensibilització sobre relacions abusives, que inclogui formació específica en aquests tipus de casos per als treballadors públics (especialment mestres, personal sanitari i treballadors socials). Protocol d’actuació en casos d’emergència; serveis i recursos específics per a la detecció i recuperació de les dones i infants víctimes de la violència masclista.
 • Promoció i suport de l’associacionisme actiu de les dones i plans d’igualtat d’oportunitats, sobretot en l’àmbit laboral. Mesures de conciliació de la vida personal i laboral. Compromís d’adoptar una visió de gènere en totes les actuacions polítiques.
 • Garantir l’afiliació al padró municipal, la qual cosa garanteix a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva situació legal, l’accés als drets més essencials: educació, salut i serveis socials.
 • La transparència en la gestió i concessió d’ajudes facilitarà l’eliminació dels mites i prejudicis alimentats per una rumorologia que no és altra cosa que el brou de cultiu per a la xenofòbia.

1.5 Educació, esports i joventut

 • Destinar una partida pressupostària a l’educació en forma d’ajudes de menjador, al transport als nivells no obligatoris, a la mobilitat internacional, a l’aprenentatge d’idiomes o a alumnes amb necessitats específiques.
 • Potenciar l’oferta educativa dins el municipi a tots els nivells: formació professional, escoles d’adults, d’idiomes, de música, cursos d’inserció laboral, etc. Cal impulsar especialment el Conservatori.
 • Assistència del mateix regidor/a a tots els consells escolars dels centres educatius (sempre i quan no hi hagi coincidència de data i hora).
 • Impuls a l’esport, com a element de vertebració social. Cal fomentar-ne la pràctica i millorar les actuals instal·lacions, creant més espais polivalents i arreglant la voltadora (llum, ferm,…) per practicar atletisme. Suport a l’esport de base.
 • En l’àmbit de la joventut cal promoure l’associacionisme. També és necessària la dotació d’un servei d’orientació laboral i ajuda a l’emancipació amb coordinació amb els centres escolars.

2. UN MUNICIPI PER VIURE-HI

2.1 Urbanisme i medi ambient

 • Aplicació de les Normes Subsidiàries a partir del moment que el Consell Insular les aprovi definitivament. Reprendre la planificació urbanística amb criteris de protecció territorial per a evitar errors del passat i una nova bombolla immobiliària. Vincular urbanisme, accés a l’habitatge, recuperació urbana del centre de Felanitx i totes les zones degradades del municipi i conservació del territori.
 • Aplicació de la normativa urbanística i control de les infraccions, sancionant prioritàriament aquelles que atemptin contra l’interès general. De les més de 180 ordres de demolició dictades durant els darrers 12 anys per infraccions de diferents tipus cap no ha estat executada. Cal aplicar el que ha acordat la Plenària donant prioritat als casos més greus, com les edificacions il·legals dins espais protegits.
 • Cal més eficiència en la neteja i manteniment dels espais públics del municipi. Calen recursos públics però també consciència ciutadana, que s’ha de fomentar amb campanyes dirigides adequadament.
 • El Bloc s’oposa de manera taxativa al projecte de Red Eléctrica Española per a connectar amb una línia d’alta tensió les subestacions des Bessons i Portocolom, i des de l’Ajuntament durà a terme les mesures necessàries perquè aquest projecte no s’acabi desenvolupant.
 • L’Ajuntament ha d’instar a l’autoritat competent a regular i reduir a la mínima expressió el fondeig d’embarcacions recreatives a la reserva de posidònia situada davant l’Arenal de Portocolom, sobretot durant la temporada turística.
 • El Bloc es compromet a actuar per a acabar amb els aparcaments incontrolats, sobretot de rulots, en zones protegides, tenint en compte la proliferació d’aquest tipus de pràctiques a zones de Portocolom com s’Algar o el Babo.
 • Millorar l’accessibilitat de tots els espais públics (carrers, edificis municipals, etc.), suprimint barreres arquitectòniques o altres actuacions.
 • Eliminació de punts negres a les carreteres del municipi, com ara l’encreuament d’El Bosque.
 • Assegurar el compliment de la normativa en l’ocupació de voravies i espais públics per part de les terrasses dels bars i restaurants.

2.2 Patrimoni

 • El Bloc s’oposa a l’adquisició de l’edifici del Sindicat pactada per l’actual equip de govern amb els propietaris. No es pot fer front a una despesa d’aquestes característiques per un edifici en estat ruïnós i sense cap projecte de gestió de l’espai. És per això que defensam, vist el deteriorament de l’edifici i el nul interès de la propietat en la seva conservació, que l’administració supramunicipal amb competències de Patrimoni, expropiï el Sindicat i eviti que es continuï degradant. Una actuació d’aquesta naturalesa sobrepassa l’Ajuntament de Felanitx. Govern, Consell, Ajuntament i societat civil han de fer un esforç comú i seriós per a trobar un projecte viable i no tirar la tovallola abans d’haver-ho intentat seriosament.
 • Tot i que s’ha aconseguit reobrir el Castell de Santueri al públic, el Bloc segueix defensant una titularitat i una gestió pública de l’espai que n’asseguri la correcta conservació a efectes patrimonials i d’interès turístic.
 • Respecte del far de Portocolom, proposam que, en lloc d’una concessió a llarg termini per a un projecte hoteler que suposi la pràctica privatització del far, se’n faci càrrec una institució propera (l’Ajuntament o el Consell) per a assegurar que l’espai estigui obert a la ciutadania, conservar el caràcter de l’edificació i efectuar-ne una gestió pública que en preservi l’enorme simbolisme. Són moltes les propostes (un alberg públic, un centre d’interpretació marítima, un museu, etc.) que haurien de permetre una gestió pública i allunyada de l’abandonament actual.
 • És necessari posar en valor elements patrimonials del municipi que passen desapercebuts a residents i visitants, millorant la seva conservació i el coneixement que en té la gent. Inici del projecte Closos amb la perspectiva d’una futura mostra permanent a Portocolom.

2.3 Aigua

 • Rebutjam els processos de privatització de la gestió de l’aigua que veim a altres municipis de les Illes i defensam la gestió pública d’aquest bé comú essencial. Cal assegurar el subministrament d’aigua potable de qualitat a tots els nuclis del municipi.
 • Per tal de garantir un dret essencial com és l’accés a l’aigua potable, el Bloc assegurarà el compliment dels acords entre l’Ajuntament i Edamsa pel que fa al termini d’execució de les obres i al proveïment d’aigua potable al nucli de Portocolom.
 • Cal millorar el manteniment de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram per a evitar pèrdues. També cal aplicar polítiques d’estalvi i de consum responsable de l’aigua.
 • Cal regularitzar el subministrament d’aigua potable als nuclis de s’Horta i Cas Concos.
 • Compromís d’aplicar criteris progressius en la tarificació i, alhora, d’iniciar el camí cap a la unificació de la tarifa de l’aigua de tots els nuclis de població del terme municipal.
 • Cal abordar la situació del clavegueram de Portocolom i acabar d’una vegada per totes amb l’abocament d’aigües fecals a la mar.

2.4 Residus

 • Instal·lació d’una deixalleria municipal al polígon industrial de Son Colom.
 • Estudiarem la creació d’empreses i/o serveis municipals de gestió de residus i neteja de la via pública. En la mateixa línia que amb l’aigua, creim en la titularitat pública d’aquest tipus de serveis.
 • Cal reduir els residus de rebuig que van a parar a la incineradora de Son Reus, seguint l’exemple dels municipis més avançats de les Illes en recollida selectiva, reutilització i reciclatge.
 • Tolerància zero amb els abocadors il·legals: són molts els abocadors incontrolats que han aparegut al nostre terme sense que ningú no hi faci res al respecte, tot i estar perfectament localitzats. L’Ajuntament s’ha de posar al davant de la denúncia i la sanció d’aquestes pràctiques.

2.5 Energia i canvi climàtic

 • Adhesió del municipi al Pacte de Batles per a la reducció de CO2, que ens compromet activament en la lluita contra el canvi climàtic en els següents aspectes:
  • Estalvi energètic: realització d’auditories energètiques i mesures com la substitució d’enllumenat i altres elements de consum energètic municipal per elements més eficients.
  • Promoció de les energies renovables: amb deduccions fiscals als habitants del municipi que canviïn instal·lacions i començant per fer servir renovables a tots els edificis municipals on es pugui.
  • Eficiència energètica: cercar ajudes per a la rehabilitació d’edificis amb eficiència energètica i desgravacions fiscals.
 • Felanitx lliure de pobresa energètica; assegurarem uns mínims de consum elèctric i calefacció per a totes les llars. L’Ajuntament també ha de vetllar perquè no es cometin abusos contra els consumidors per part de les empreses subministradores de l’energia.
 • Concurs públic del subministrament d’energia elèctrica per a l’enllumenat públic i edificis municipals que garanteixi el caràcter renovable del 100% de l’electricitat adquirida.

2.6 Cultura, festes i política lingüística

 • Promoció activa de la creació cultural i artística local, amb especial èmfasi en la cultura popular i tradicional sense oblidar en cap moment les noves formes d’expressió cultural i artística.
 • S’emprendran les mesures necessàries i pertinents per a recuperar la memòria col·lectiva del nostre poble, amb l’objectiu, també, de divulgar la història de Felanitx a través dels seus personatges i esdeveniments més destacats.
 • Cal potenciar el servei de biblioteca i promocionar-lo degudament. Campanyes per incentivar la lectura, sobretot entre els més joves.
 • També és necessari potenciar els cursos de català i, en general, totes aquelles iniciatives que estenguin en coneixement de la nostra llengua, com ara el voluntariat lingüístic. Campanyes de sensibilització lingüística.
 • L’Ajuntament defensarà, a tots els nivells, la condició de llengua comuna del català al nostre país i posarà en pràctica aquest principi.
 • Per la memòria històrica i la dignificació de les víctimes del feixisme s’emprendran les mesures necessàries perquè cap carrer ni plaça del terme municipal no faci honor als seus botxins.
 • Defensam un model de festes populars, que tendeixin a l’autogestió i que vertebrin com ho havien fet la identitat del nostre poble. Cap festa popular no té sentit si no és feta per i per a la gent. La gestió privada significa entendre les festes com a un mal inevitable, un problema, com haver d’asfaltar un carrer per necessitat. L’organització de les festes, idò, ha de ser un procés participatiu que impliqui associacions, col·lectius i moviments socials del municipi, i que hi reverteixi positivament pel que fa a la dinamització social i cultural.

 

3.- UN NOU MODEL D’ORGANITZACIÓ POLÍTICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Defensam una organització de l’equip de govern que permeti una gestió política eficaç, eficient i de baix cost, i que no s’estructuri, com fins ara, segons el nombre d’amics que calia col·locar. Proposarem que la batlia i quatre regidories siguin ocupades per regidors/es amb dedicació exclusiva i que la resta de regidors/es que donen suport a l’equip de govern tenguin una assignació econòmica com la de l’oposició, amb independència de si tenen o no delegacions de batlia.

Organitzarem, idò, l’Ajuntament de Felanitx en 5 grans àrees de treball:

 • Batlia: coordinació, representació institucional, participació ciutadana, policia local i governança.
 • Hisenda, pressuposts i economia productiva: elaboració de pressuposts, recursos humans, concursos públics, comerç, agricultura, indústria i turisme.
 • Infraestructures i manteniments: brigada, aigua potable, clavegueram, residus, camins, parcs i jardins, cementiri, platges, canera, enllumenat, etc.
 • Àrea social: cultura, patrimoni, festes, joventut, esports, biblioteques, política lingüística, sanitat, educació, afers socials, menors, família, mediació cultural, immigració, tercera edat, residència, formació i ocupació.
 • Urbanisme, protecció del territori i habitatge: normes subsidiàries, urbanisme, regeneració del centre de Felanitx, pla municipal d’habitatge, gestió i protecció de l’entorn natural.

Es podran introduir fórmules de flexibilització d’aquest model sempre i quan vagin en la mateixa línia de racionalització i limitació de càrrecs polítics a sou de l’Ajuntament.

En qualsevol cas, la partida total que l’Ajuntament destina a la remuneració de càrrecs polítics es reduirà un mínim d’un 15% respecte a la que figura en els pressuposts del 2015. Així mateix, es limitarà al màxim la contractació d’assessories externes, i, quan sigui el cas, aquestes es faran públiques i se’n detallarà elcost.

Per un compromís d’acostar l’administració al ciutadà, també veim necessari estudiar la possibilitat que a Portocolom, el segon nucli per població del municipi, s’hi obri una oficina de l’Ajuntament i hi hagi un destacament permanent de policia local.

Pel que fa a la participació política i ciutadana i la transparència en la governança, el Bloc per Felanitx adopta els següents compromisos:

 • Compromís de celebrar una plenària ordinària al mes. Retransmissió en streaming de totes les plenàries, ordinàries i extraordinàries, a través dels canals de difusió de l’Ajuntament (web i xarxes socials). Campanya per a afavorir i facilitar l’assistència dels veïns a les plenàries, així com la seva participació habitual.
 • Compromís de celebrar durant la legislatura una plenària a s’Horta, Cas Concos i Portocolom.
 • Compromís de vehicular durant la legislatura 2015-2019 formes específiques de participació per als nuclis de Portocolom, s’Horta i Cas Concos, ja sigui formal en la línia de les juntes veïnals o informal a través de reunions de ciutadans, en funció de les aspiracions i necessitats de cada nucli.
 • Celebració d’una Assemblea Ciutadana anual, on l’equip de govern reti comptes de la seva actuació en qualsevol matèria i es discuteixin prioritats per al municipi. Aquesta assemblea ha de ser i serà oberta a la intervenció i participació dels veïns.
 • Paral·lelament, també amb caràcter anual, tendrà lloc una assemblea jove per impulsar específicament la participació ciutadana dels joves i escoltar la seva veu.
 • Possibilitat d’organització de consultes populars (referèndums), tant per iniciativa institucional com popular, sobre temes de competència municipal.
 • Garantir l’accés públic a tots els contractes i concursos per obres i concessions que realitzi o gestioni l’Ajuntament.
 • Organització d’un sistema de voluntariat coordinat per l’Ajuntament que generi implicació ciutadana i ajuda en múltiples ordres de la vida ciutadana (serveis socials, festes, trànsit, neteja, etc.)
 • Retirada de les plaques i rètols dels edificis públics on figurin noms de càrrecs polítics condemnats per corrupció.
Bloc per Felanitx General

Respostes de 2

 1. Bon dia,
  Els escric perquè he obert una web on es recolliran tots els programes autonòmics i municipals de tota Balears, i ens agradaria comptar amb el seu. He descarregat el text del seu programa en PDF, però si el tenen amb logotips o alguna correcció, agrairia que me’l enviéssin i el trobaran de seguida a la web.

  Gràcies i salut.

  1. Bon dia!

   De moment no hi ha correccions al programa. Està pràcticament al 99%, no crec que hi hagi molts de canvis futurs.

   En aqueust cas t’avisaríem.

   Salut!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *